Daily Meditations for Women Who Love Too Much

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#136 Bericht door Anna » di mei 16, 2023 1:13 pm

16 mei

"Do you begin a relationship by assuming the role of the all-giving, all-accepting, all-nurturing parent to his naughty, needy child?

We who love too much offer an unspoken deal to the men who strike us as needy: I'll take care of you first, and then you'll take care of me."


Begin je een relatie met de rol op je te nemen van een één-en-al gevende, accepterende, zorgende ouder voor dit ondeugende, behoeftige kind?

Wij vrouwen die te zeer liefhebben bieden een onuitgesproken deal aan de mannen die ons raken als behoeftig mens: ik zal eerst voor jou zorgen, en dan ga jij daarna voor mij zorgen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#137 Bericht door Anna » wo mei 17, 2023 1:24 pm

17 mei

"When we turn to a drug, a behavior, or another person to take care of an uncomfortable feeling, we run the risk of developing an unhealthy dependency.
If a man has come to represent relief from feelings of anxiety and abandonment, we can become desperately dependent on him. He is our 'fix'.
Our 'fix' always costs us something in return for the temporary relief it brings. With relationship addiction, the cost is usually, at the very least, an emotional hangover."

Als we een drug, een bepaald gedrag, of een andere persoon gebruiken als oplossing voor onaangename gevoelens, lopen we het risico een ongezonde afhankelijkheid te ontwikkelen.
Als een man voor ons verlichting van onze gevoelens van angst en verlatenheid vertegenwoordigt, kunnen we wanhopig afhankelijk van hem worden. Hij is dan onze 'fix', een tijdelijke oplossing voor onze pijn.
Bij deze 'fix' moeten we altijd een prijs betalen voor de tijdelijke verlichting die het geeft. Bij relatieverslaving is de prijs meestal op z'n minst een emotionele kater.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#138 Bericht door Anna » do mei 18, 2023 2:34 pm

18 mei

"Sobriety in relationships, while very real, is also very subtle and cannot be measured except by the eventual degree of serenity we achieve in our lives."

'Nuchter' zijn bij relatieverslaving is, ook al is daar echt sprake van, heel subtiel en niet te meten, en alleen te zien aan de uiteindelijke mate van sereniteit (innerlijke rust) die we bereiken in het leven.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#139 Bericht door Anna » vr mei 19, 2023 1:10 pm

19 mei

"If someone shocks or hurts you once, he will most likely do it again, except that you will have less right to be shocked or hurt because now you already know he has the capacity for that kind of behavior.
Since he's an adult, we'll assume he acted as he did, not because he didn't know better, but because that behavior is part of who he is. A man can put the brakes on for a while or let you put the brakes on for him for a while, but it's only temporary. Sooner or later he'll have to go back to being who he really is. If you don't let him, if you try to manage your partner's behavior or addiction, all your efforts will not ultimately generate feelings of gratitude in him. What he will feel toward you instead is resentment for getting between him and what he wants or needs to do. Then his behavior is no longer the problem. You are."

Als iemand je één keer choqueert of kwetst, zal hij dat hoogstwaarschijnlijk nog een keer doen, alleen zul je dan minder reden hebben om geschokt of gekwetst te zijn omdat je nu al weet dat hij in staat is tot dat soort gedrag.
Aangezien hij een volwassen persoon is, kunnen we aannemen dat hij zich gedroeg zoals hij deed, niet hij omdat hij niet beter wist, maar omdat dat gedrag onderdeel is van wie hij is. Een man kan zichzelf voor een tijdje op de rem zetten, of jou toestaan hem op de rem te zetten, maar dat is slechts tijdelijk. Vroeg of laat zal hij terug moeten gaan naar zijn wie hij werkelijk is. Als je hem dat niet toestaat, als je probeert het gedrag of de verslaving van je partner te beheersen, zullen al die inspanningen van jou uiteindelijk geen gevoelens van dankbaarheid bij hem opwekken. Wat hij daarentegen naar jou zal voelen is wrok, omdat je tussen hem en wat hij wil doen of voelt dat hij nodig heeft bent gekomen. Dan is zijn gedrag niet langer het probleem. Jij bent dat.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#140 Bericht door Anna » za mei 20, 2023 11:51 am

20 mei

"It is a lack of respect for another's right to be who he is that allows us to try to help him manage his life, even when he appears to invite us to do so.
When a man invites you to help him control any aspect of his life, he is setting a trap for you. His problem has just become your problem."

Het is een gebrek aan respect voor het recht van iemand te zijn wie hij is dat maakt dat wij hem gaan helpen zijn leven te managen, zelfs wanneer hij ons daartoe lijkt uit te nodigen.
Wanneer een man je uitnodigt hem te helpen controle te krijgen over enig aspect in zijn leven, zet hij een val voor je. Zijn probleem is dan jouw probleem geworden.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#141 Bericht door Anna » zo mei 21, 2023 1:12 pm

21 mei

"When a parent makes a companion and confidante of a child, a violation of that child's boundaries has occurred. Any child who is elevated to peer status by an adult has been taken over to serve the adult's need. In order to do no further harm and to obtain the solace, guidance, and support we need, we must turn to adult peers who are also seeking recovery from relationship addiction and will share with us their experience, strength, and hope."

Wanneer een ouder een kind tot zijn of haar metgezel en vertrouwelinge maakt, vindt er een schending van de grenzen van dat kind plaats. Ieder kind dat door een volwassene wordt verheven tot gelijkwaardige status is in bezit genomen om de behoefte van de volwassene te dienen. Om geen verdere schade aan te richten, en om de troost, begeleiding en steun te krijgen die we nodig hebben, moeten we ons wenden tot volwassen lotgenoten die ook werken aan hun herstel van relatieverslaving en die hun ervaring, kracht en hoop met ons zullen delen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#142 Bericht door Anna » ma mei 22, 2023 12:12 pm

22 mei

"When people are really trying to change, they don't talk about it much. They're too busy doing it."

Als mensen echt proberen te veranderen, praten ze daar meestal niet zoveel over. Ze zijn te druk bezig met het te doen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#143 Bericht door Anna » di mei 23, 2023 12:21 pm

23 mei

"For most of us who are relationship addicts, it is so much easier to say, 'This person is my problem', than to admit the fear and awkwardness of being consistently and intimately present with another."

Voor de meesten van ons die relatieverslaafd zijn is het zoveel gemakkelijker om te zeggen 'deze persoon is mijn probleem', dan te erkennen hoe beangstigend en ongemakkelijk het is om consequent en intiem aanwezig te zijn bij een ander.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#144 Bericht door Anna » wo mei 24, 2023 2:45 pm

24 mei

"All healing, whether of a broken leg or a broken mind or a broken heart, comes about through the operation of a spiritual principle.
This guiding spiritual principle exists in every one of us; contacting that principle is the quest born of every addiction, including loving too much.
Finding this spiritual principle within and surrendering to its guidance is very hard work, but if we are loving too much, not surrendering is much harder."

Alle heling, of het nu van een gebroken been, een gebroken geest, of gebroken hart is, komt tot stand door de werking van een spiritueel principe.
Dit leidende spirituele principe bestaat in ieder van ons; contact maken met dat principe is de zoektocht die voortkomt uit iedere verslaving, inclusief relatieverslaving.
Het vinden van dit spirituele principe bij ons van binnen en overgave aan de leiding ervan betekent heel hard werken, maar als we te zeer liefhebben is ons niet overgeven nog veel harder werken.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#145 Bericht door Anna » do mei 25, 2023 12:21 pm

25 mei

"Emotional pain exists because we are not honestly acknowledging something about ourselves or our condition - something that, at some level, we already know."

Emotionele pijn bestaat omdat we iets over onszelf of onze situatie niet eerlijk erkennen - iets wat we op een bepaald niveau wel al weten.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#146 Bericht door Anna » vr mei 26, 2023 12:48 pm

26 mei

"True change demands a surrender that is tantamount to a crucifixion."

Echte verandering vraagt een overgave die vergelijkbaar is met een kruisiging.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#147 Bericht door Anna » za mei 27, 2023 11:59 am

27 mei

"As relationship addicts, we do just as much damage to our children as a practicing alcoholic would because…

- our mood swings are as erratic, dramatic, and unpredictable;

- our actions are just as driven, just as irrational when we need a 'fix';

- our thoughts and feelings are nearly always focused elsewhere;

- we are as dangerous behind the wheel when we are under the influence of our out-of-control emotions;

- we become increasingly dishonest, putting the blame for our problems everywhere but on our own addiction."Als relatieverslaafden doen we net zoveel schade aan onze kinderen als een alcoholist, omdat..

- onze stemmingswisselingen even grillig, dramatisch en onvoorspelbaar zijn;

- ons gedrag net zo dwangmatig, net zo irrationeel is als we een 'fix' nodig hebben;

- onze gedachten en gevoelens vrijwel altijd gericht zijn op elders;

- we net zo gevaarlijk zijn achter het stuur als we onder invloed zijn van onze op hol geslagen emoties;

- we steeds oneerlijker worden, en de schuld van onze problemen overal buiten ons leggen, behalve bij onze eigen verslaving.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#148 Bericht door Anna » zo mei 28, 2023 2:22 pm

28 mei

"Emotional pain is to the psyche what physical pain is to the body: a signal that something is sick or damaged."

Emotionele pijn is voor de psyche wat fysieke pijn is voor het lichaam: een signaal dat er iets ziek of beschadigd is.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#149 Bericht door Anna » ma mei 29, 2023 11:22 am

29 mei

"Life is, after all, about waking up and growing up. We make those processes more painful because we don't welcome them."

Uiteindelijk is het leven er om te ontwaken en te groeien. We maken deze processen pijnlijker omdat we ze niet verwelkomen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18234
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#150 Bericht door Anna » di mei 30, 2023 12:07 pm

30 mei

"It is through seeking our recovery that our fearful secrets are transformed into our cherished gifts."

Door herstel te zoeken veranderen onze angstige geheimen in onze gekoesterde geschenken.

Plaats reactie