Daily Meditations for Women Who Love Too Much

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#151 Bericht door Anna » wo mei 31, 2023 12:49 pm

31 mei

"In recovery you will lose nothing that is truly for your own highest good."

In herstel zul je niets verliezen wat echt goed is voor je eigen hoogste goed.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#152 Bericht door Anna » do jun 01, 2023 11:03 am

1 juni

"Two of recovery's promises are that life gets better and that we become truly helpful."

Twee beloften van herstel zijn dat het leven steeds beter wordt en dat we anderen echt kunnen helpen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#153 Bericht door Anna » vr jun 02, 2023 1:18 pm

2 juni

"Everything we do naturally in response to another's addiction is wrong.

Wanting to help and wanting to punish are codependent reactions."


Alles wat we van nature doen als reactie op de verslaving van een ander is verkeerd.

Willen helpen en willen straffen zijn codependent reacties.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#154 Bericht door Anna » za jun 03, 2023 12:39 pm

3 juni

"Never, ever do more than half the work on another person's problem.
When we try too hard to help another, we feel frustration and anger, and that other person feels guilt and resentment.
Making necessary changes must be more important to the person who needs to do so than it is to those of us who would be of help."

Doe nooit meer dan de helft van het werk aan het probleem van een ander.
Wanneer we te hard proberen een ander te helpen, voelen we frustratie en boosheid, en die ander voelt schuld en wrok.
Het doen van de noodzakelijke veranderingen moet belangrijker zijn voor de persoon zelf dan voor ons die zouden kunnen helpen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#155 Bericht door Anna » zo jun 04, 2023 1:22 pm

4 juni

"No therapist can be the paid solution to the client's problem.
Taking your life to a therapist is not like taking your car to a mechanic. You are still responsible for identifying and correcting whatever isn't working."

Je kunt bij geen enkele therapeut een oplossing 'kopen' voor je probleem.
Met je leven naar een therapeut gaan is niet zoiets als je auto naar de garage brengen. Jij bent nog steeds degene die verantwoordelijk is voor het identificeren en corrigeren van de dingen in jou die niet goed functioneren.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#156 Bericht door Anna » ma jun 05, 2023 12:57 pm

5 juni

"People rarely change except through unbearable pain: When we relieve another's pain, we often short-circuit that person's motivation to change. This is why most of our efforts to solve another's problems actually prolong and perpetuate those problems.
Unfortunately, when we love too much, another's tolerance for pain is usually greater than our tolerance for watching it. Instead of trying to fix the problems, we need to get out of the way of their consequences."

Mensen veranderen zelden anders dan door ondraaglijke pijn; wanneer we de pijn van een ander verzachten, sluiten we vaak de motivatie van die persoon om te veranderen af. Dit is waarom we met de meeste van onze pogingen om de problemen van een ander op te lossen, die problemen feitelijk verlengen en in stand houden.
Helaas, wanneer we te zeer liefhebben, is het vermogen van de ander om pijn te verdragen meestal groter dan wat wij kunnen verdragen om aan te zien. In plaats van te proberen de problemen op te lossen, moeten we de gevolgen ervan uit de weg gaan.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#157 Bericht door Anna » di jun 06, 2023 11:45 am

6 juni

"We are certain that if we show someone how much we love him, no matter how he treats us, he will change. What we are really showing him is that it is safe for him to remain the same."

We denken dat als we iemand maar laten zien hoeveel we van hem houden, hoe slecht hij ons ook behandelt, hij dan wel zal veranderen. Wat we werkelijk laten zien is dat het veilig voor hem is om zo door te gaan.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#158 Bericht door Anna » wo jun 07, 2023 1:07 pm

7 juni

"Many women who love too much have serious problems with endogenous depression.
Trying to live a normal life while suffering from endogenous depression is a lot like trying to ski on a broken leg - very difficult and very painful.
When struggling with depression, do not aim for perfection. Rest and reduce your stress."

Veel vrouwen die te zeer liefhebben hebben serieuze problemen met een endogene depressie.
Proberen een normaal leven te leiden terwijl je lijdt aan een endogene depressie is als proberen te skiën met een gebroken been - heel moeilijk en heel pijnlijk.
Als je worstelt met een depressie, streef dan niet naar perfectie. Neem rust en verminder je stress.


Endogene depressie is depressie waarbij de oorzaak van binnenuit komt, niet door een bepaalde traumatische gebeurtenis op dat moment (dan is het een exogene depressie).

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#159 Bericht door Anna » do jun 08, 2023 11:24 am

8 juni

"Recovery means choosing only that which supports your serenity and well-being."

Aan je herstel werken betekent alleen datgene kiezen wat je innerlijke rust en welzijn ondersteunt.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#160 Bericht door Anna » vr jun 09, 2023 12:39 pm

9 juni

"Alcohol puts to sleep the part of your brain that says 'no' - and you know how important that part of your brain is when you're trying not to practice your particular style of loving too much.
Sometimes we want to call him or stop by his house or spend the night with him, even though we know that doing so is a big mistake.
So we drink first. Later, by telling ourselves we wouldn't have behaved as we did if we hadn't been drinking, we avoid taking responsibility for our choices and exploring their meaning in our life. And so our unhealthy cycle continues."

Alcohol brengt dat deel van onze hersenen in slaap dat 'nee' zegt - en je weet hoe belangrijk dat deel van je brein is als je probeert een bepaald patroon van je relatieverslaving niet te praktiseren.
Soms willen we hem bellen, of bij hem langs gaan, of de nacht met hem doorbrengen, ook al weten we heel goed dat we daarmee een grote fout begaan.
Dus drinken we eerst. En door later tegen onszelf te zeggen dat we dit niet gedaan zouden hebben als we niet gedronken hadden, vermijden we het nemen van verantwoordelijkheid voor onze keuzes en het onderzoeken van de betekenis daarvan in ons leven. En zo zetten we de cirkel van ongezond gedrag voort.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#161 Bericht door Anna » za jun 10, 2023 1:09 pm

10 juni

"Loving yourself enough to become free of addiction is a prerequisite to loving another person."

Genoeg van jezelf houden om vrij te kunnen komen van je verslaving is een eerste vereiste om van een ander te kunnen houden.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#162 Bericht door Anna » zo jun 11, 2023 1:14 pm

11 juni

"Never suppose that relationship addiction won't kill you. It is a condition that produces incredible stress, and we all know stress kills.
Become willing to go to whatever lengths are necessary in order to achieve your recovery. You are saving your life."

Denk nooit dat je van relatieverslaving niet dood kunt gaan. Het is een aandoening die ongelooflijk veel stress veroorzaakt, en we weten allemaal dat je van stress dood kunt gaan.
Wees bereid om alles te doen wat nodig is om je herstel te bereiken. Daarmee red je je leven.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#163 Bericht door Anna » ma jun 12, 2023 12:46 pm

12 juni

"Recovery is an ongoing process that begins minute by minute, grows hour by hour, and finally continues year after year, but it never proceeds more than one day at a time."

Herstel is een doorlopend proces dat begint minuut voor minuut en groeit uur na uur, en uiteindelijk jaar na jaar doorgaat, maar nooit meer dan een dag tegelijk.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#164 Bericht door Anna » wo jun 14, 2023 12:29 pm

13 juni

"Go to any length not to do any of the little or big things that constitute a 'slip', not to make any of the helpful or controlling or punishing moves that come so easily and insidiously to mind."

Doe er alles aan om niet van die kleine of grote dingen te doen die een uitglijder vormen, om niet van die helpende of controlerende of bestraffende zetten te doen die zo gemakkelijk en op zo'n verraderlijke manier in je op kunnen komen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18231
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#165 Bericht door Anna » wo jun 14, 2023 12:29 pm

14 juni

"The belief that finding the right therapist would solve all of life's problems is nearly as widespread as the belief that finding the right man would do so. Recovery from any addiction, including loving too much, requires reliance not on a therapist but on a Higher Power."

Het geloof dat het vinden van de juiste therapeut al je levensproblemen zal oplossen is bijna net zo wijdverbreid als het geloof dat het vinden van de juiste man dat zal doen. Herstel van welke verslaving dan ook, inclusief relatieverslaving, vereist vertrouwen, niet op een therapeut maar op een Hogere Macht.

Plaats reactie