Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2023

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#331 Bericht door Anna » di nov 28, 2023 2:45 pm

27 november

"Learn to give to yourself. Give time, give attention. We need to learn that we ourselves can be the source of good things in our lives."

Leer aan jezelf te geven. Geef jezelf tijd, geef jezelf aandacht. We moeten leren dat wijzelf de bron van goede dingen in ons leven kunnen zijn.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#332 Bericht door Anna » di nov 28, 2023 2:46 pm

28 november

"If you balk at spending time and money on your own recovery because it seems wasteful, consider how much time and money you have spent trying to avoid the pain from either being in an unhappy relationship or from having it end. Drinking, using drugs, eating too much, taking trips to get away from it all, having to replace things (either his or yours) that were broken in fits of anger, missing work, expensive long-distance phone calls to him or to someone you hope will understand, buying him presents to make up, buying yourself presents to help you forget, spending days and nights crying over him, neglecting your health to the point where you become seriously ill - the list of ways you have spent time and money because of loving too much is probably long enough to make you very uncomfortable if you look at it honestly. Recovery requires that you be willing to invest at least that much in getting well. And as an investment, it is guaranteed to give you gratifying dividends."

Als je er moeite mee hebt om tijd en geld te besteden aan je eigen herstel omdat het verspilling lijkt, bedenk dan hoeveel tijd en geld je hebt gespendeerd aan het proberen te voorkomen dat er pijn wordt veroorzaakt door een ongelukkige relatie of door het beëindigen ervan. Drinken, drugs/medicijnen gebruiken, te veel eten, uitstapjes maken om er even helemaal uit te zijn, spullen moeten vervangen (van hem of van jou) die kapot zijn gegaan bij woede-uitbarstingen, gemiste werkdagen, dure lange afstand telefoongesprekken met hem of iemand anders in de hoop begrepen te worden, cadeautjes voor hem kopen om het goed te maken, cadeautjes voor jezelf kopen om je te helpen vergeten, dagen en nachten huilend doorbrengen om hem, je eigen gezondheid verwaarlozen tot het punt dat je ernstig ziek wordt - de lijst van manieren waarop je tijd en geld hebt gespendeerd omdat je te zeer liefhebt is waarschijnlijk lang genoeg om je een erg ongemakkelijk gevoel te geven als je er eerlijk naar kijkt. Herstel vereist dat je bereid bent om op z'n minst net zoveel te investeren om gezond te worden. En als investering zal het je gegarandeerd verheugende resultaten geven.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#333 Bericht door Anna » wo nov 29, 2023 11:47 am

29 november

"We achieve a sense of self from what we do for ourselves and how we develop our own capacities. If all your efforts have gone into helping others develop, you're bound to feel empty. Start to nurture and develop your own capacities now."

We krijgen een zelfgevoel door wat we voor onszelf doen en hoe we onze eigen capaciteiten ontwikkelen. Als al je inspanningen gericht zijn geweest op het helpen ontwikkelen van anderen, zul je je leeg voelen. Begin nu met het koesteren en ontwikkelen van je eigen capaciteiten.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#334 Bericht door Anna » do nov 30, 2023 1:38 pm

30 november

"Developing your spirituality basically means letting go of self-will, of the determination to make things happen the way you think they should. Instead, you must accept the fact that you may not know what is best in a given situation either for yourself or for another person."

Het ontwikkelen van je spiritualiteit betekent in feite het loslaten van je eigen wil, van de vastberadenheid om dingen te laten gebeuren zoals jij denkt dat ze zouden moeten gebeuren. In plaats daarvan moet je accepteren dat je misschien helemaal niet weet wat het beste is in een bepaalde situatie, voor jouzelf of voor een ander.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#335 Bericht door Anna » vr dec 01, 2023 12:32 pm

1 december

"A carefree, irresponsible man makes a charming acquaintance but is a poor prospect for a satisfying relationship. Until you can give yourself permission to be more free and easy, you'll need him to create the fun and excitement in your life."

Een zorgeloze, onverantwoordelijke man kan een charmante kennis zijn, maar geeft geen vooruitzicht op een bevredigende relatie. Zolang je jezelf niet kunt toestaan zelf wat vrijer en gemakkelijker te zijn, zul je zo'n man nodig hebben om plezier en opwinding in je leven te creëren.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#336 Bericht door Anna » za dec 02, 2023 3:32 pm

2 december

"By developing your spirituality you have tools for finding relief that don't require that you manipulate anyone else into doing or being what you want. No one has to change in order for you to feel good. Because you have access to spiritual nourishment, your life and your happiness come to be more under your own control and less vulnerable to the actions of others."

Door je spiritualiteit te ontwikkelen heb je de middelen tot je beschikking om verlichting te vinden zonder daarvoor anderen te manipuleren om hen te laten doen of zijn zoals jij wilt dat ze doen of zijn. Niemand hoeft dan te veranderen zodat jij je goed kunt voelen. Omdat je toegang hebt tot spirituele voeding heb je meer controle over jouw leven en je geluk en ben je minder kwetsbaar voor wat anderen doen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#337 Bericht door Anna » zo dec 03, 2023 1:37 pm

3 december

"The less you need a partner, the better partner you become - and the healthier partner you will attract (and be attracted to)."

Hoe minder je een partner nodig hebt, des te betere partner word je zelf - en hoe gezonder de partner zal zijn die je aantrekt (en tot wie je je aangetrokken voelt).

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#338 Bericht door Anna » ma dec 04, 2023 1:17 pm

4 december

"The changes you are making in your life require that those around you change, too, and they will naturally resist. But unless you give credence to their indignation, it will be fairly short-lived. It is just an attempt to push you back into your old, selfless behavior, into doing for them what they can and should do for themselves."

Wanneer jij dingen in jouw leven verandert vraagt dit van degenen om je heen dat zij ook veranderen, en daar zullen zij zich logischerwijs tegen verzetten. Maar als je hun protest niet serieus neemt, zal dat maar van korte duur zijn. Het is gewoon een poging om je terug te duwen in je oude onzelfzuchtige gedrag, en ervoor te zorgen dat je weer voor hen gaat doen wat zij zelf kunnen en zouden moeten doen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#339 Bericht door Anna » di dec 05, 2023 11:32 am

5 december

"You must listen carefully to your inner voice regarding what is good for you, right for you, and then follow it. This is how you develop healthy self-interest, by listening to your own cues. Up to now you've probably been nearly psychic at picking up other people's cues about how they wanted you to behave. Tune those cues out, or they'll continue to drown out your own."

Je moet zorgvuldig luisteren naar je innerlijke stem om te weten wat goed voor je is, en die stem dan volgen. Dit is hoe je een gezond gevoel van eigenbelang ontwikkelt, door te luisteren naar je eigen innerlijke signalen. Tot nu toe was je waarschijnlijk bijna paranormaal in het oppikken van de signalen van andere mensen over hoe zij willen dat jij je gedraagt. Sluit je voor deze signalen af, anders zullen ze die van jouzelf blijven overstemmen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#340 Bericht door Anna » wo dec 06, 2023 3:04 pm

6 december

"Detaching, which is vital to your recovery, requires that you disentangle your ego from his feelings and especially from his actions and their results. It requires that you allow him to deal with the consequences of his behavior, that you don't save him from any of his pain. You may continue to care about him, but you don't take care of him. You allow him to find his own way, just as you are working to find yours."

Loslaten (detachment), wat essentieel is voor je herstel, vereist dat je je ego losmaakt van zijn gevoelens en vooral van zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Het vereist dat jij hem zelf laat dealen met de gevolgen van zijn eigen gedrag, dat je hem niet gaat verlossen van welke pijn dan ook. Je kunt doorgaan met zorg hebben voor hem (om hem geven), maar je moet niet voor hem gaan zorgen. Je moet hem zijn eigen weg laten vinden, net zo als jij eraan werkt om jouw eigen weg te vinden.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#341 Bericht door Anna » do dec 07, 2023 1:34 pm

7 december

"Recognize that your worth is great, that your talents are worthy of expression, that your fulfillment is as important as anyone else's, and that your best self is the greatest gift you have to give the world as a whole and, most especially, those closest to you."

Erken dat jij van grote waarde bent, dat jouw talenten het waard zijn om tot expressie te brengen, dat jouw vervulling net zo belangrijk is als die van ieder ander, en dat jouw beste zelf het grootste geschenk is dat je aan de wereld kunt geven, in het bijzonder aan diegenen die het dichtst bij jou staan.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#342 Bericht door Anna » vr dec 08, 2023 1:38 pm

8 december

"When you are really ready to stop managing or controlling the man in your life, this also means that you must stop encouraging and praising him. Why? Because chances are you have used praise and encouragement to try to get him to do what you'd like, and therefore they must be numbered among your tools for manipulating him. Praising and encouraging are very close to pushing, and when you do that you are trying again to take control of his life. Think about why you are lauding something he's done. Is it to help raise his self-esteem? That's manipulation. Is it so he will continue whatever behavior you're praising? That's manipulation. Is it so that he'll know how proud you are of him? That can be a burden for him to carry. Let him develop his own pride from his own accomplishments. Otherwise, you come dangerously close to playing a mothering role with him. He doesn't need another mother (no matter how bad his mother was!), and much more to the point, you don't need him to be your child."

Als je er echt klaar voor bent te stoppen met het regelen en controle willen hebben over het leven van de man in je leven, dan betekent dat ook dat je ermee moet stoppen hem aan te moedigen en te prijzen. Waarom? Omdat de kans groot is dat je het prijzen en aanmoedigen hebt gebruikt om hem te laten doen wat jij wilt, en het daarom gerekend moet worden tot de middelen waarmee je hem manipuleert. Prijzen en aanmoedigen zit heel dicht bij pushen (druk uitoefenen), en als je dat doet probeer je controle te hebben over zijn leven. Denk erover na waarom je iets wat hij heeft gedaan wilt prijzen. Is het om hem te helpen zijn eigenwaarde te vergroten? Dat is manipulatie. Is het opdat hij het gedrag waar jij hem voor prijst zal blijven doen? Dat is manipulatie. Is het om hem te laten weten dat je trots op hem bent? Dat kan een belasting voor hem zijn. Laat hem zijn eigen trots ontwikkelen door zijn eigen prestaties. Anders kom je wel gevaarlijk dicht bij het spelen van een moederrol met hem. Hij heeft niet nog een moeder nodig (hoe slecht zijn eigen moeder ook was!), en wat nog belangrijker is, jij hebt hem niet nodig als kind van je.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#343 Bericht door Anna » za dec 09, 2023 2:46 pm

9 december

"As you become better able to nurture yourself, you may find that you've attracted someone who is able to nurture you. As we become healthier and more balanced, we attract healthier and more balanced partners. As we become less needy, more of our needs are met. As we give up the role of supernurturer, we make space for someone to nurture us."

Als je beter in staat bent om voor jezelf te zorgen, zul je misschien merken dat je iemand hebt aangetrokken die in staat is zorgend te zijn voor jou. Naarmate we gezonder en evenwichtiger worden, trekken we gezondere en evenwichtigere partners aan. Naarmate we minder behoeftig worden, wordt er in meer van onze behoeften voorzien. Als we de rol van superverzorger opgeven, maken we ruimte voor iemand die ons kan koesteren.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#344 Bericht door Anna » zo dec 10, 2023 2:46 pm

10 december

"There are several phases in recovering from loving too much. The first phase begins when we realize what we are doing and wish we could stop. Next comes our willingness to get help for ourselves, followed by our actual initial attempt to secure help. After that, we enter the phase of recovery that requires our commitment to our own healing and our willingness to continue with our recovery program. During this period we begin to change how we act, think and feel. What once felt normal and familiar begins to feel uncomfortable and unhealthy. We enter the next phase of recovery when we start making choices that no longer follow our old patterns but enhance our lives and promote our well-being instead. Throughout the stages of recovery, self-love grows slowly and steadily. First we stop hating ourselves, then we become more tolerant of ourselves. Next, there is a burgeoning appreciation of our good qualities, and then self-acceptance develops. Finally, genuine self-love evolves."

Er zijn verschillende fases in het herstelproces van relatieverslaving. De eerste fase begint als we ons bewust worden wat we aan het doen zijn en het verlangen voelen ermee te stoppen. Vervolgens komt onze bereidheid hulp voor onszelf te zoeken, gevolgd door een eerste daadwerkelijke poging om hulp voor onszelf te regelen. Daarna komen we in die fase van ons herstel die volledige toewijding van ons vraagt voor onze heling en de bereidheid het herstelprogramma te blijven volgen. In deze periode begint de manier waarop wij denken, doen en voelen te veranderen. Wat altijd normaal en vertrouwd voor ons was begint nu ongemakkelijk en ongezond te voelen. We komen in de volgende fase van herstel wanneer we keuzes beginnen te maken die niet langer onze oude patronen volgen maar die ons leven verbeteren en ons welzijn bevorderen. Gedurende deze stadia van herstel groeit onze zelfliefde langzaam maar zeker. Eerst houden we ermee op onszelf te haten, daarna worden we milder tegenover onszelf. Vervolgens ontstaat er een groeiende waardering voor onze goede eigenschappen en dan ontwikkelt zich zelfacceptatie. Uiteindelijk komt daar echte zelfliefde uit voort.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#345 Bericht door Anna » ma dec 11, 2023 3:17 pm

11 december

"It isn't possible to be too intelligent or too attractive or too charming or too well-bred or too well-off or too well-educated or too talented or too successful to love too much.
None of these conditions prevents or precludes relationship addiction or, for that matter, any other kind of addiction."

Je kunt nooit te intelligent of te aantrekkelijk of te charmant of te goed opgevoed of te welgesteld of te goed opgeleid of te getalenteerd of te succesvol zijn om te zeer lief te hebben.
Geen van deze hoedanigheden kunnen relatieverslaving voorkomen of uitsluiten, of kunnen dat met welke andere verslaving dan ook.

Plaats reactie