Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#31 Bericht door Anna » wo jan 31, 2024 2:46 pm

31 januari

"Learn to live without having your focus be on a man either as your problem or as the solution to your problem."

Leer te leven zonder je focus op een man te hebben, als je probleem, of als de oplossing van je probleem.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#32 Bericht door Anna » do feb 01, 2024 4:08 pm

1 februari

"The best preparation for your future is achieving greater understanding and acceptance of yourself and of all those who have already been in your life."

De beste voorbereiding op je toekomst is het ontwikkelen van meer begrip en acceptatie van jezelf en alle mensen die een rol hebben gespeeld in je leven.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#33 Bericht door Anna » za feb 03, 2024 2:59 pm

2 februari

"We make a great mistake when we put our order in to our Higher Power for a specific man, material thing, or result, since we can never know as well as that Higher Power does what truly is for our greatest good.

Our affirmations should always be invitations for spiritual expansion and guidance rather than self-willed demands for this or that specific thing, event, or person."


We maken een grote fout als we onze Hogere Macht vragen om een specifieke man, een materieel iets of bepaald resultaat, omdat we onmogelijk even goed als die Hogere Macht kunnen weten wat werkelijk goed voor ons is.

Onze affirmaties moeten altijd een uitnodiging zijn voor spirituele groei en begeleiding in plaats van een uit onze eigen wil voortkomende vraag om dit of dat specifieke ding, die gebeurtenis of persoon.


3 februari

"When you confront someone from whom you need a certain kind of response, you are not confronting at all - you are begging, perhaps with anger.
The more you need a specific reaction from an individual, the more dependent you are on that individual for your own well-being - and the more you are likely to encounter only his or her defenses."

Als je het gesprek aangaat met iemand van wie je een bepaalde respons nodig hebt, dan ga je helemaal niets aan - dan ben je aan het bedelen, misschien met boosheid.
Hoe meer je een bepaalde reactie van iemand nodig hebt, hoe afhankelijker je wordt van die persoon wat je eigen welzijn betreft - en hoe meer afweer je van die persoon zult tegenkomen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#34 Bericht door Anna » zo feb 04, 2024 1:39 pm

4 februari

"Say prayers for the willingness, the strength, and the courage to look honestly at your past - and at your part in it.
The psyche hears such efforts at housecleaning and cooperates by bringing forth the buried pain of the past so that it can be consciously released.
As soon as our willingness to forgive the past is truly genuine, a great breakthrough of understanding comes and the pain of that past drops away."

Bid voor bereidheid, kracht en moed om eerlijk naar je verleden te kijken - en naar je eigen deel daarin.
De psyche hoort zulke opruim pogingen en gaat meewerken door de begraven pijn van je verleden naar de oppervlakte te laten komen, zodat deze bewust kan worden losgelaten.
Zodra onze bereidheid om dat verleden te vergeven waarachtig en echt is, komt er een doorbraak van inzicht en begrip en valt de pijn van dat verleden weg.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#35 Bericht door Anna » ma feb 05, 2024 12:45 pm

5 februari

"Recovery from loving too much is very demanding spiritual work which requires that we surrender old and often dearly held anger and self-righteousness."

Herstel van relatieverslaving is spiritueel werk dat veel aandacht en toewijding van ons vraagt en vereist dat we oude en vaak innig vastgehouden woede en eigengerechtigheid loslaten.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#36 Bericht door Anna » di feb 06, 2024 3:31 pm

6 februari

"As our souls try to learn their lessons in order to draw closer to perfection, they choose the life conditions that will give them the opportunity to do so. This is why nowhere in spiritual teachings will you ever find it written that someone else is to blame for your present condition."

Als onze ziel probeert de lessen te leren die nodig zijn om dichter bij perfectie te komen, zal zij die levensomstandigheden kiezen die haar daartoe de gelegenheid geven. Dit is waarom je nergens in spirituele leringen zult lezen dat je iemand anders de schuld kunt geven van jouw huidige toestand.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#37 Bericht door Anna » wo feb 07, 2024 1:45 pm

7 februari

"When you stop taking care of him and take care of yourself instead, the man in your life may become very angry and accuse you of not caring about him anymore. This anger generates from his panic at having to become responsible for his own life. As long as he can fight with you, make you promises, or try to win you back, his struggle is outside, with you, and not inside with himself. Give him back his life, and take back your own."

Als je ermee ophoudt voor hem te zorgen en je in plaats daarvan voor jezelf gaat zorgen, zal de man in je leven misschien heel boos worden en je ervan beschuldigen dat je niet meer om hem geeft. Deze woede komt voort uit zijn paniek dat hij nu zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn leven. Zolang hij strijd met je kan voeren, je beloftes doen, of proberen je terug te winnen, zal zijn strijd buiten hemzelf plaatsvinden, met jou, en niet vanbinnen met hemzelf. Geef hem zijn leven terug, en neem je eigen leven terug.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#38 Bericht door Anna » do feb 08, 2024 11:22 am

8 februari

"Sometimes relationship addicts prefer fantasy relationships over involvement with real, live human beings.
Choosing unavailable persons on whom to focus is a great way of avoiding the tests of intimacy."

Soms geven relatieverslaafden de voorkeur aan fantasie relaties boven omgang en betrokkenheid met echte, levende mensen.
Onbereikbare personen uitkiezen om op te focussen is een uitstekende manier om intimiteitstests te kunnen vermijden.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#39 Bericht door Anna » vr feb 09, 2024 2:59 pm

9 februari

"Anger and hatred toward another person tie us to that person with bonds of iron.
Unless we can forgive, we will return to that inappropriate relationship or become involved in others that are similar, and act out our drama over and over again.
But by forgiving and asking for forgiveness (or making amends), we release and are released."

Woede en haat jegens een andere persoon binden ons aan die persoon met ijzeren banden.
Tenzij we kunnen vergeven, zullen we naar die ongepaste relatie terugkeren of in andere soortgelijke relaties terecht komen, en ons drama steeds weer opnieuw opvoeren.
Maar door te vergeven en om vergeving te vragen (of goed te maken wat we die ander hebben aangedaan), laten we die ander vrij en bevrijden we onszelf.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#40 Bericht door Anna » za feb 10, 2024 1:20 pm

10 februari

"If your soul's lesson is to forgive, you must first experience the unforgivable. Otherwise, where is the lesson?

Bless and forgive and, at least in your heart, ask forgiveness from all the men (and the women, too) with whom you've ever fought and struggled in the past.

When we forgive, we give good for bad, and we are finished with the lesson."


Als het de les van je ziel is te leren vergeven, moet je eerst het onvergeeflijke ervaren. Wat is anders de les?

Zegen en vergeef en vraag om vergeving, op z'n minst in je eigen hart, van alle mannen (en ook vrouwen) met wie je in het verleden strijd hebt gevoerd en geworsteld hebt.

Als we vergeven, geven we goed voor kwaad, en zijn we klaar met de les.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#41 Bericht door Anna » zo feb 11, 2024 3:27 pm

11 februari

"When a woman who loves too much gives up her crusade to change the man in her life, he is then left to ponder the consequences of his own behavior. Since she is no longer frustrated and unhappy, but rather is becoming more and more excited about life, the contrast to his own troubled existence intensifies. No matter what he then chooses to do, by accepting the man in her life exactly as he is, a woman becomes free, one way or another, to live her own life - happily ever after."

Als een vrouw die te zeer liefheeft haar kruistocht om de man in haar leven te veranderen opgeeft, wordt hij teruggeworpen op zichzelf en de gevolgen van zijn eigen gedrag. Als zij niet meer gefrustreerd en ongelukkig is, en meer en meer enthousiast raakt over het leven, wordt het contrast met zijn eigen problematische bestaan groter. Wat hij ook besluit daarmee te doen, door de man in haar leven te accepteren precies zoals hij is, wordt zij zelf op de een of andere manier vrij om haar eigen leven te leven - 'nog lang en gelukkig'.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#42 Bericht door Anna » ma feb 12, 2024 1:39 pm

12 februari

"Forgiving doesn't mean allowing ourselves to be hurt again; it means, among other things, detaching so that we don't take another's actions toward us so personally.
Far from making us weak people who can be stepped on by others, forgiveness frees us so that we never have to allow ourselves to be treated badly again."

Vergeven betekent niet ons opnieuw laten kwetsen; het betekent, onder andere, genoeg afstand nemen zodat we de acties van de ander jegens ons niet meer zo persoonlijk opvatten.
Vergeving maakt geen zwak iemand van ons waar anderen overheen kunnen lopen, integendeel, het bevrijdt ons zodat we ons nooit meer slecht hoeven laten behandelen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#43 Bericht door Anna » di feb 13, 2024 1:41 pm

13 februari

"All diseases of addiction, including loving too much, imply both the violation of one's value system and the inability to stop or change through one's own efforts. Self-will must be surrendered and the help of a Higher Will invoked."

Alle verslavingsziekten, inclusief relatieverslaving, impliceren zowel schending van ons eigen waardesysteem, als het onvermogen om op eigen kracht te stoppen of te veranderen. We moeten onze eigen wil overgeven en de hulp van een Hogere Wil inroepen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#44 Bericht door Anna » wo feb 14, 2024 1:41 pm

14 februari

"At our worst we women who love too much are relationship addicts, "man junkies" strung out on pain, fear, and yearning. As if this weren't bad enough, men may not be the only thing we're hooked on.
Not every woman who loves too much also eats too much or drinks too much or uses too many drugs, but for those of us who do, our recovery from relationship addiction must go hand in hand with our recovery from addiction to whatever substance we abuse.
A vicious cycle is created when physical dependence on a substance is exacerbated by the stress of an unhealthy relationship, and emotional dependence on a relationship is intensified by the chaotic feelings engendered by physical addiction.
We use being without a man or being with the wrong man to explain and excuse our physical addiction. Conversely, our continued use of the addictive substance allows us to tolerate our unhealthy relationship by numbing our pain and robbing us of the motivation necessary for change.
We blame one for the other. We use one to deal with the other. And we become more and more hooked on both."

In het ergste geval zijn wij, vrouwen die te zeer liefhebben, relatieverslaafd, 'mannenjunkies' die getergd worden door pijn, angst en verlangen. En alsof dit nog niet erg genoeg is, zijn mannen misschien niet het enige waar we aan verslaafd zijn.
Niet iedere vrouw die te zeer liefheeft eet ook te veel, drinkt te veel alcohol, of gebruikt te veel drugs, maar voor diegenen onder ons die dat wel doen, moet herstel van onze relatieverslaving hand in hand gaan met herstel van onze verslaving aan welk middel dan ook waar we daarnaast ook nog aan verslaafd zijn.
Er ontstaat een vicieuze cirkel als de fysieke afhankelijkheid van een middel wordt verergerd door de stress van een ongezonde relatie, en de emotionele afhankelijkheid van de relatie wordt versterkt door de chaotische gevoelens die door de fysieke verslaving worden veroorzaakt.
We gebruiken het feit dat we zonder man zijn, of dat we bij de verkeerde man zijn, om onze fysieke verslaving te verklaren en goed te praten. Omgekeerd zorgt het voortdurende gebruik van de verslavende stof(fen) ervoor dat we een ongezonde relatie kunnen verdragen en voortzetten door onze pijn te verdoven en onze motivatie te ontnemen die nodig is om te kunnen veranderen.
We geven het ene de schuld van het andere. We gebruiken het ene om met het andere te kunnen omgaan. En we raken steeds meer verslaafd aan beide.

Anna
Site Admin
Berichten: 18381
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#45 Bericht door Anna » do feb 15, 2024 3:23 pm

15 februari

"Your soul has designed this life for you in order for you to learn its lessons. Be grateful for all those people who have been your teachers."

Je ziel heeft dit leven voor je ontworpen zodat je de lessen ervan kunt leren. Wees dankbaar voor al die mensen die jouw leraren zijn geweest.

Plaats reactie