Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#91 Bericht door Anna » ma apr 01, 2024 3:13 pm

1 april

"We need to remember that life on this Earth is a classroom, and that as one advances through school, the tasks become more complicated.
Every grade in this school of life is necessary to our ultimate development. Each is challenging when we are at that level, but as soon as we have mastered one level, we must go on to the next. None of us, having learned what second grade has to teach us, would want to stay there forever. Instead, we eagerly embrace our next course of study.
So if your life seems very difficult, try to keep in mind that your present challenges indicate not only what is still to be learned, but also how far you've come, how much you've already mastered. Learning not to love too much is a very different kind of lesson than, for example, learning not to steal.
Learn not to overdo compassion. Surrender both your self-will and the people you love to a Higher Will. These challenges are as subtle as they are profound."

We moeten onthouden dat het leven op deze Aarde een schoolklas is, en dat als men vooruit gaat op deze school, de taken ingewikkelder worden.
Iedere klas in deze levensschool is nodig voor onze uiteindelijke ontwikkeling. Ze zijn allemaal een uitdaging als we op dat niveau zijn, maar zodra we dat niveau onder de knie hebben, moeten we doorgaan naar het volgende niveau. Niemand van ons zou, als we geleerd hebben wat we in de tweede klas kunnen leren, altijd in die klas willen blijven. In plaats daarvan kijken we gretig uit naar de volgende klas van onze opleiding.
Dus als je leven erg moeilijk lijkt, probeer dan te bedenken dat de uitdagingen die je op dat moment ervaart een indicatie zijn, niet alleen voor wat je nog te leren hebt, maar ook voor hoever je al gekomen bent, hoeveel je al onder de knie hebt. Leren niet te zeer lief te hebben is een heel ander soort les dan bijvoorbeeld leren niet te stelen.
Leer compassie niet te overdrijven. Geef zowel je eigenzinnigheid (hoe jij denkt dat het moet) als degenen van wie je houdt over aan een Hogere Wil. Deze uitdagingen zijn net zo subtiel als diepgaand.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#92 Bericht door Anna » di apr 02, 2024 2:05 pm

2 april

"Because Nature seems to abhor a vacuum as much in the areas of human behavior and emotions as in physics, we cannot simply stop loving too much without substituting another (hopefully more positive) behavior to take its place."

Omdat De Natuur op het gebied van menselijk gedrag en emoties net zo'n afkeer lijkt te hebben van een vacuüm als in de natuurkunde, kunnen we niet simpelweg stoppen met te zeer liefhebben zonder een ander vervangend (hopelijk positiever) gedrag ervoor in de plaats te stellen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#93 Bericht door Anna » wo apr 03, 2024 2:02 pm

3 april

"The more lovingly and generously we treat ourselves, the less likely we are to allow anyone else to treat us badly."

Hoe liefdevoller en ruimhartiger we met onszelf omgaan, hoe minder waarschijnlijk het wordt dat we ons door iemand anders slecht laten behandelen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#94 Bericht door Anna » do apr 04, 2024 1:52 pm

4 april

"If you want, too badly, to save people you love from the suffering attendant to their addictive behavior, think about this question:

Who could have saved me?

There were probably lots of people who tried: girlfriends, your mother, a sister or brother, maybe even your children… and quite possibly all their sincere efforts only caused you to dig in deeper.

Learn to honor the transformative process as it unfolds in those you love - and not to interfere."


Als je mensen van wie je houdt te graag wilt redden van het lijden dat gepaard gaat met hun verslavende gedrag, denk dan eens na over deze vraag:

Wie had mij kunnen redden?

Er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die dat hebben geprobeerd: vriendinnen, je moeder, een zus of broer, misschien zelfs je eigen kinderen…. en waarschijnlijk hebben al hun oprechte pogingen er alleen maar toe geleid dat je je er nog dieper in groef.

Leer het transformatieve proces zoals het zich ontvouwt bij degenen van wie je houdt te eren - en je er niet mee te bemoeien.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#95 Bericht door Anna » vr apr 05, 2024 3:32 pm

5 april

"We have the power to give ourselves love and caring: it isn't necessary to wait, empty, until a man comes along to supply these."

We hebben de macht om onszelf liefde en zorg te geven; het is niet nodig te wachten, leeg, totdat een man langskomt die aan die behoeften zal voldoen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#96 Bericht door Anna » za apr 06, 2024 1:36 pm

6 april

"Trying to recover from relationship addiction (or any other addiction) without faith is like walking up a steep hill backward in high heels."

Proberen te herstellen van relatieverslaving (of welke andere verslaving ook) zonder geloof is als achteruit een steile heuvel oplopen op hoge hakken.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#97 Bericht door Anna » zo apr 07, 2024 4:11 pm

7 april

"Sometimes people need to be apart. But if you separate without learning the lesson that the relationship is trying to teach you, then you'll have to face it again in the next relationship, and again in the one after that.
When you can accept this man exactly as he is, without anger or resentment, without wanting to change him or punish him, without taking what he does or doesn't do personally, you will have deepened your soul and received the gift this relationship has been trying to give you.
After you've learned the lesson the relationship has been trying to impart, you may find that whether you stay or leave hasn't been the real issue at all."

Soms moeten mensen uit elkaar gaan. Maar als je uit elkaar gaat zonder de les te leren die de relatie je probeert te leren, dan zul je die les weer tegenkomen in je volgende relatie, en ook weer in de relatie daarna.
Wanneer je deze man kunt accepteren precies zoals hij is, zonder boosheid of wrok, zonder hem te willen veranderen of te straffen, zonder wat hij doet of nalaat persoonlijk te nemen, zul je je ziel verdiept hebben en het geschenk hebben ontvangen dat deze relatie heeft geprobeerd je te geven.
Als je de les geleerd hebt die deze relatie je heeft geprobeerd duidelijk te maken, zul je zien dat blijven of weggaan niet het probleem was waar het om ging.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#98 Bericht door Anna » ma apr 08, 2024 12:51 pm

8 april

"When we pursue a man who cannot love us, we need to recognize there is a predatory element in the sexual chase, a desire to subjugate another person through one's own desirability."

Wanneer we een man najagen die niet van ons kan houden, moeten we erkennen dat er een roofzuchtig element zit in onze seksuele jacht, een verlangen een ander aan ons te onderwerpen door middel van onze begeerlijkheid.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#99 Bericht door Anna » di apr 09, 2024 2:30 pm

9 april

"Because recovery from relationship addiction requires such rigorous effort and yet is so difficult to measure effectively, it is far more common for relationship addicts to claim recovery than actually to achieve it.

It is so tempting to see ourselves as fully recovered when, in fact, we have barely begun what will be a lifelong process of change and growth, struggle and self-discovery.

One of the keys to recovery is in recognizing that it (and we) will always be a process, never a finished product."


Omdat herstel van relatieverslaving zo'n rigoureuze inspanning vereist en toch zo moeilijk effectief te meten is, komt het bij relatieverslaafden veel meer voor dat ze denken genezen te zijn dan dat ze dat daadwerkelijk bereiken.

Het is zo verleidelijk om onszelf als volledig hersteld te zien, terwijl we in feite nog amper begonnen zijn aan wat een levenslang proces van verandering en groei, geworstel en zelfontdekking zal zijn.

Een van de sleutels tot herstel is de erkenning dat het (en wij zelf) altijd een proces zal (zullen) zijn, nooit een 'af' product.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#100 Bericht door Anna » wo apr 10, 2024 2:00 pm

10 april

"We are here to grow and to learn and to wake up."

We zijn hier om te groeien en om te leren en om te ontwaken.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#101 Bericht door Anna » vr apr 12, 2024 3:32 pm

Sorry, gisteren vergeten te plaatsen.

11 april

"When we have been traumatized in any way, there is always the (usually unconscious) drive to re-create the traumatic situation and this time to prevail, to gain ascendancy over what has defeated us before.
The greater the trauma we have suffered, the more powerful the drive in us to re-create it and this time surmount it. This is one path to compulsion."

Wanneer we op een of andere manier getraumatiseerd zijn, is er altijd een (meestal onbewuste) drang om de traumatische situatie opnieuw te creëren en dit keer te zegevieren, overwicht te krijgen over wat ons eerder verslagen heeft.
Hoe groter het trauma dat we hebben geleden, des te sterker is de drang in ons om het opnieuw te creëren en deze keer te overwinnen. Dit is een weg naar dwangmatigheid.


12 april

"In recovery we no longer call a man up to tell him we aren't speaking to him anymore."

In herstel bellen we een man niet meer op om hem te zeggen dat we niet meer met hem praten.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#102 Bericht door Anna » za apr 13, 2024 3:42 pm

13 april

"What we have known in our family of origin will always be most comfortable to us, no matter how unhealthy that family of origin was. It naturally follows that we choose in adult relationships that with which we are already familiar. After all, the word 'familiar' is derived from the concept of family."

Wat we kennen van het gezin waarin we zijn opgegroeid, zal altijd het meest comfortabel voelen voor ons, hoe ongezond dat gezin waarin we zijn opgegroeid ook was. Hieruit volgt op een natuurlijke manier dat we in volwassen relaties datgene kiezen waarmee we al vertrouwd zijn. Tenslotte komt het woord 'familiar' - dat 'vertrouwd' of 'bekend' betekent - van het woord familie.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#103 Bericht door Anna » zo apr 14, 2024 3:30 pm

14 april

"Our own recovery must always be our first priority if we want to be of help. In order to give something, we have to have it ourselves."

Ons eigen herstel moet altijd onze eerste prioriteit zijn als we tot hulp willen zijn voor een ander. Om iets te kunnen geven, moeten we het eerst zelf hebben.

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#104 Bericht door Anna » ma apr 15, 2024 3:40 pm

15 april

"If you truly want to recover from loving too much, you must take responsibility for the fact that you chose this partner and realize that there are lessons for you to learn in this relationship. The first lesson is how to let go of the determination to change another person.
The driving, compelling need to do something - to affect some change in another person - is one of the more destructive elements in relationship addiction.
Can you honestly say that every attempt to pressure your partner to change has been loving rather than coercive and manipulative?"

Als je werkelijk wilt herstellen van te zeer liefhebben, moet je verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat je deze partner zelf hebt uitgekozen en beseffen dat er voor jou lessen te leren zijn in deze relatie. De eerste les is hoe je je vastberadenheid om een ander te veranderen los kunt laten.
De drijvende, dwingende behoefte om iets te doen - om verandering te bewerkstelligen in een andere persoon - is een van de meest destructieve elementen bij relatieverslaving.
Kun jij in eerlijkheid zeggen dat iedere poging je partner onder druk te zetten om te veranderen eerder liefdevol was dan dwingend en manipulatief?

Anna
Site Admin
Berichten: 18442
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#105 Bericht door Anna » di apr 16, 2024 2:29 pm

16 april

"Changing requires not a prodigious, dramatic, temporary assault on the problem, but a daily surrender and commitment."

Verandering vereist niet een wonderbaarlijke, dramatische, tijdelijke aanval op het probleem, maar een proces van dagelijkse overgave en toewijding.

Plaats reactie