Daily Meditations for Women Who Love Too Much

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#16 Bericht door Anna » ma jan 16, 2023 12:07 pm

16 januari

"No other area is as 'slippery' as relationships are for clean and sober women. Most sober alcoholic women who slip do so over men."

Voor vrouwen die gestopt zijn met alcohol en/of drugs is geen ander gebied zo gevaarlijk voor terugvallen als relaties. De meeste aan alcohol verslaafde vrouwen die gestopt zijn met drinken 'glijden uit' over mannen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for women who love too much

#17 Bericht door Anna » di jan 17, 2023 3:49 pm

17 januari

"We can love too much with children, too. When a parent overdoes caretaking of a child, that child is burdened by responsibility for the parent's welfare."

We kunnen ook te zeer liefhebben met onze kinderen. Wanneer een ouder de zorg voor een kind overdrijft, wordt dat kind belast met de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de ouder.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#18 Bericht door Anna » wo jan 18, 2023 11:23 am

18 januari

"Sometimes we grieve when people leave or conditions change or things are removed that we would never willingly surrender, because we cannot yet see the greater good that is coming to us."

Soms hebben we verdriet wanneer mensen ons verlaten, of wanneer omstandigheden veranderen, of dingen van ons worden weggenomen die we nooit vrijwillig zouden hebben losgelaten, omdat we het groter goed dat naar ons op weg is nog niet kunnen zien.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#19 Bericht door Anna » do jan 19, 2023 4:30 pm

19 januari

"One of the more difficult tasks you face in your recovery is learning to say and do nothing. When his life is unmanageable, when everything in you wants to take over, to advise and encourage him, to manipulate the situation in whatever way you can, you must learn to hold still, to respect this other person enough to allow the struggle to be his, not yours. Your proper work lies in facing your own fears regarding what might happen to him and to your relationship if you let go of managing everything - and then going to work on eliminating your fears rather than manipulating him."

Een van de moeilijkste taken waar je mee geconfronteerd wordt in je herstelproces is leren niets te zeggen of te doen. Wanneer zijn leven onbeheersbaar is geworden, wanneer alles in jou het over wil nemen, hem raad wil geven en hem wil aanmoedigen, de situatie wil manipuleren op wat voor manier dan ook, moet je leren passief te blijven, en deze andere persoon dusdanig te respecteren om zijn strijd bij hem te laten, niet van hem over te nemen. Jouw eigen werk ligt in het onder ogen zien van je eigen angsten over wat er met hem en jullie relatie zou kunnen gebeuren als je het loslaat alles te willen beheersen - en dan aan de slag te gaan met het overwinnen van je eigen angsten in plaats van hem te manipuleren.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#20 Bericht door Anna » vr jan 20, 2023 1:08 pm

20 januari

"Some very addictive relationships are between same-sex lovers."

Sommige zeer verslavende relaties zijn tussen geliefden van hetzelfde geslacht.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#21 Bericht door Anna » za jan 21, 2023 12:33 pm

21 januari

"As women who love too much, we may actually relish our costarring roles in the recurring dramas and melodramas that make up our lives.
Believing that we have had the saddest childhood or the most dangerous lover or the most shocking experience can become our way of feeling important and getting attention from others. Recovery may feel dull by comparison."

Als vrouwen die te zeer liefhebben kunnen we misschien genieten van de glansrijke rol in de terugkerende drama's en melodrama's waar ons leven uit bestaat.
Geloven dat wij de droevigste jeugd, of de gevaarlijkste geliefde, of de meest schokkende ervaringen hebben gehad kan onze manier worden om ons belangrijk te voelen en aandacht te krijgen van anderen. Herstel zal daarbij vergeleken saai voelen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#22 Bericht door Anna » zo jan 22, 2023 1:27 pm

22 januari

"When we stop loving too much, our relationship problems aren't automatically solved; but we do remove an enormous impediment to dealing with normal problems in healthy and productive ways."

Als we stoppen met te zeer liefhebben zijn onze relatieproblemen niet automatisch opgelost; maar we nemen daarmee wel een enorme belemmering weg die ons belet om met gewone problemen op een gezonde en productieve manier om te gaan.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#23 Bericht door Anna » di jan 24, 2023 1:26 pm

23 januari

"Our primary aim should be protecting our own serenity and well-being, rather than finding the right man. Then and only then are we able to begin to choose a companion who can care about us in a wholesome way, because the more we heal our own damage and the less we need from a partner, the more able we are to choose someone who isn't so damaged or needy himself."

Ons primaire doel moet zijn het beschermen van onze eigen gemoedsrust en welzijn, en niet het vinden van de juiste man. Dan en alleen dan zijn we in staat om een partner te kiezen die op een gezonde manier om ons geeft, omdat hoe meer we onze eigen beschadiging helen en hoe minder we nodig hebben van een partner, hoe meer we in staat zijn iemand te kiezen die zelf niet zo beschadigd of behoeftig is.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#24 Bericht door Anna » di jan 24, 2023 1:27 pm

24 januari

"Our needs can be met in many ways if we let go of our self-will and self-pity and the idea that we should be able to extract all our good from a given source, such as a man."

Onze behoeften kunnen op vele manieren worden vervuld als we onze eigenzinnigheid en ons zelfmedelijden loslaten en het idee dat we al het goede voor ons zouden moeten kunnen halen uit een bepaalde bron, zoals een man.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#25 Bericht door Anna » wo jan 25, 2023 11:55 am

25 januari

"One of the primary features of loving too much is tremendous dependency, often masked by apparent strength."

Een van de primaire kenmerken van relatieverslaving is enorme afhankelijkheid, vaak gemaskeerd door ogenschijnlijke kracht.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#26 Bericht door Anna » do jan 26, 2023 11:29 am

26 januari

"When someone you love is in trouble, ask yourself, "Whose problem is it?"
Your problem is not that someone you love is in trouble, but your feelings when you are watching that person's struggle. Unless you can let go of having to fix it, you may need to stop watching."

Als iemand van wie jij houdt problemen heeft, stel jezelf dan de vraag: "Wiens probleem is dat?"
Jouw probleem is niet dat iemand van wie je houdt problemen heeft, maar de gevoelens die jij hebt als je ziet dat die persoon problemen heeft. Als jij het idee dat jij dat moet oplossen niet los kunt laten, moet je misschien stoppen ernaar te kijken.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#27 Bericht door Anna » za jan 28, 2023 2:44 pm

27 januari

"When you begin to let go of controlling others in your life, you may actually feel physically as though you are falling off a cliff. The sensation of being out of control of yourself when you release others can be alarming. Here your spiritual practice can really help, because instead of letting go into a void, you can relinquish control of both yourself and those you love to a Higher Power."

Als je de controle over anderen in je leven begint los te laten, kun je fysiek het gevoel hebben dat je van een klif valt. Het gevoel dat je de controle van jezelf kwijt bent als je anderen loslaat kan alarmerend zijn. Hier kan je spirituele beoefening je echt helpen, omdat je in plaats van jezelf los te laten in een leegte, je de controle over jezelf en degenen van wie je houdt dan kunt overgeven aan een Hogere Macht.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#28 Bericht door Anna » za jan 28, 2023 2:46 pm

28 januari

"Because relationship addicts need to be needed, we can actually sabotage growth in others by taking too much responsibility for bringing it about.

Remember: Another's journey is in God's hands, just as yours is."


Omdat relatieverslaafden het nodig hebben nodig te zijn, is het mogelijk dat we de groei in anderen belemmeren door te veel verantwoordelijkheid op ons te nemen voor de groei van die ander.

Vergeet niet: de weg van de ander is in Gods handen, net als die van jou.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#29 Bericht door Anna » zo jan 29, 2023 2:23 pm

29 januari

Most of the insanity and despair you experience comes directly from trying to manage and control what you cannot - him and his life. Think about all the attempts you've made: the endless speeches, the pleading, threats, bribes, maybe even violence. And remember, too, how you've felt after each failed attempt. Your self-esteem slipped another notch, and you became more anxious, more helpless, more filled with anger. The only way out of all this is to let go, because he will almost never change in the face of pressure from you. Even if you do finally get to hear him say you are the reason he's giving up a behavior, later on you'll find that you're also the reason he gives for resuming it.

De meeste waanzin en wanhoop die je ervaart komt direct voort uit je pogingen dingen te 'managen' en er controle over te krijgen waar je geen controle over hebt - hem en zijn leven. Denk aan alle pogingen die je hebt gedaan: je eindeloze preken, je smeekbedes, je dreigementen, omkoperij, misschien zelfs geweld. En bedenk ook hoe je je voelde na iedere mislukte poging. Je gevoel van eigenwaarde zakte weer een tandje dieper, en je voelde je nog angstiger, nog hulpelozer, nog meer vervuld van woede. De enige manier om hier uit te komen is het los te laten, omdat het heel onwaarschijnlijk is dat hij zal veranderen onder jouw druk. Zelfs als je hem uiteindelijk hoort zeggen dat jij de reden bent dat hij met een bepaald gedrag stopt, zul je er later achter komen dat hij jou als reden noemt waarom hij het nu toch weer doet.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#30 Bericht door Anna » ma jan 30, 2023 2:49 pm

30 januari

"For so many of us, the key to recovery is in learning to do the opposite of what we've always done."

Voor velen van ons zit de sleutel tot herstel in leren het tegenovergestelde te doen van wat we altijd hebben gedaan.

Plaats reactie