Daily Meditations for Women Who Love Too Much

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#46 Bericht door Anna » wo feb 15, 2023 3:14 pm

15 februari

"Your soul has designed this life for you in order for you to learn its lessons. Be grateful for all those people who have been your teachers."

Je ziel heeft dit leven voor je ontworpen zodat je de lessen ervan kunt leren. Wees dankbaar voor al die mensen die jouw leraren zijn geweest.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#47 Bericht door Anna » do feb 16, 2023 2:27 pm

16 februari

"Many women make the mistake of looking for a man with whom to develop a relationship without first developing a relationship with themselves; they run from man to man, looking for what is missing within. The search must begin at home, within the self. No one can ever love us enough to fulfill us if we do not love ourselves, because when in our emptiness we go looking for love, we can find only more emptiness."

Veel vrouwen maken de fout een man te zoeken met wie ze een relatie kunnen opbouwen zonder eerst een relatie met zichzelf te ontwikkelen; ze gaan van man tot man, op zoek naar wat er vanbinnen ontbreekt. De zoektocht moet thuis beginnen, in het zelf. Niemand kan ooit genoeg van ons houden om ons te vervullen als we niet van onszelf houden, omdat als we in onze leegte op zoek gaan naar liefde, we alleen maar meer leegte kunnen vinden.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#48 Bericht door Anna » vr feb 17, 2023 3:46 pm

17 februari

"If our addiction is our path to God, then we must be grateful for it."

Als onze verslaving onze weg naar God is, dan moeten we daar dankbaar voor zijn.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#49 Bericht door Anna » za feb 18, 2023 1:50 pm

18 februari

"Twelve-Step programs can provide the primary source of recovery from addictions, including relationship addiction, and counseling can serve as an adjunct, but not vice versa."

Twaalf Stappen programma's kunnen de primaire bron zijn voor herstel van verslavingen, inclusief relatieverslaving, en therapie kan een aanvulling daarop zijn, maar niet andersom.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#50 Bericht door Anna » zo feb 19, 2023 1:30 pm

19 februari

"A rule of thumb is: The more difficult it is to end a relationship that is bad for you, the more elements of your personal childhood struggle it contains. When you are loving too much, very likely you are trying to overcome the old fears, anger, frustration, and pain from childhood - and to stop doing so seems tantamount to surrendering a precious opportunity for both obtaining what was always missing in your life and rectifying the many ways you have been wronged.
However, unless you change your patterns of relating, you're insuring that your adult years will be as full of pain as your childhood was - and adulthood lasts a lot longer…."

Een vuistregel is: hoe moeilijker het is een relatie te beëindigen die niet goed voor je is, hoe meer elementen deze bevat van jouw persoonlijke strijd uit je kindertijd. Als je te zeer liefhebt, ben je waarschijnlijk aan het proberen je oude angsten, woede, frustratie en pijn uit je kindertijd te overwinnen - en daarmee stoppen voelt als het opgeven van een kostbare kans om datgene te kunnen krijgen wat je altijd hebt gemist in je leven en af te kunnen rekenen met de vele manieren waarop jou onrecht is aangedaan.
En als je deze relatiepatronen niet verandert, zal je volwassen leven net zo pijnlijk zijn als je jeugd is geweest- en je volwassen leven duurt heel wat langer….

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#51 Bericht door Anna » ma feb 20, 2023 1:51 pm

20 februari

"The possibility of contracting AIDS through sexual encounters that are part of a desperate search for "Mr. Right" finally puts the life-threatening nature of relationship addiction in a clear light."

De mogelijkheid om AIDS op te lopen door seksuele ontmoetingen die deel uitmaken van de wanhopige zoektocht naar 'Mr. Right', zet uiteindelijk de levensbedreigende aard van relatieverslaving in een helder daglicht.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#52 Bericht door Anna » di feb 21, 2023 1:36 pm

21 februari

"A need for control is often operating in women who team up with much younger men, just as in men who team up with much younger women."

Controlebehoefte speelt vaak bij vrouwen die relaties aangaan met jongere mannen, net als bij mannen die relaties aangaan met jongere vrouwen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#53 Bericht door Anna » wo feb 22, 2023 1:04 pm

22 februari

"Very few models exist of people relating as peers in healthy, mature, honest, nonmanipulative, and nonexploitative ways, probably for two reasons: First, in all honesty, such relationships in real life are fairly rare. Second, since the quality of emotional interplay in a healthy relationship is often much subtler than the blatant conflict of an unhealthy relationship, its dramatic potential is usually overlooked in literature, drama, and songs. If unhealthy styles of relating plague us, perhaps it is partly because that is very nearly all we see and all we know."

Dat er zo weinig voorbeelden zijn van mensen die als gelijkwaardige partners met elkaar omgaan op een gezonde, volwassen, eerlijke, niet-manipulatieve, niet-exploiterende manier, heeft waarschijnlijk twee redenen: ten eerste, in alle eerlijkheid, omdat zulke relaties in het echte leven vrij zeldzaam zijn. Ten tweede, aangezien de kwaliteit van de emotionele uitwisseling in gezonde relaties vaak veel subtieler is dan de schaamteloze strijd in ongezonde relaties, wordt het dramatische potentieel ervan meestal over het hoofd gezien in literatuur, drama en songteksten. Als ongezonde relatiestijlen ons kwellen, dan is dat misschien deels omdat we bijna niets anders zien en niet beter weten.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#54 Bericht door Anna » do feb 23, 2023 3:12 pm

23 februari

"No relationship can save you from the pain of your history. Until you walk through your pain, you'll simply repeat your history."

Geen enkele relatie kan je redden van de pijn van je verleden. Totdat je door de pijn heen gaat, zul je simpelweg je geschiedenis blijven herhalen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#55 Bericht door Anna » vr feb 24, 2023 12:42 pm

24 februari

"It is both naive and presumptuous to tell a man what he should do in order to be with you. He is who he is. Are you willing to accept that?"

Het is zowel naïef als aanmatigend om een man te gaan vertellen wat hij moet doen om een relatie met jou te kunnen hebben. Hij is wie hij is. Ben je bereid dat te accepteren?

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#56 Bericht door Anna » za feb 25, 2023 3:03 pm

25 februari

"The sex act, when it is highly gratifying physically, has the power to create deeply felt bonds between two people. For women who love too much, especially, the intensity of our struggle with a man may contribute to the intensity of our sexual experience with him and thus our bond to him. And the converse is also true. When we are involved with a man who is not so much of a challenge, the sexual dimension may also lack fire and passion. Because we are not in an almost constant state of excitement over him, and because sex isn't used to prove something, we may find an easier, more relaxed relationship to be somewhat tame. Compared to the tempestuous styles of relating that we've known, this tamer kind of experience only seems to verify for us that tensions, struggle, heartache, and drama truly do equal 'real' love."

De seksuele daad heeft, wanneer deze fysiek in hoge mate bevredigend is, de kracht om een diepgevoelde band te creëren tussen twee mensen. Vooral voor vrouwen die 'te zeer liefhebben' kan de intensiteit van onze strijd met een man bijdragen aan de intensiteit van ons seksuele contact met hem en daarmee ook aan onze band met hem. En het omgekeerde is ook waar. Als we een relatie hebben met een man die niet zo'n uitdaging voor ons is, zal het de seks misschien ook aan vuur en passie ontbreken. Omdat we dan niet in een bijna constante staat van opwinding over hem verkeren, en omdat de seks niet gebruikt wordt om iets te bewijzen, zullen we een makkelijker, meer ontspannen relatie misschien als nogal tam ervaren. Vergeleken met de onstuimige relatiestijlen waar we mee vertrouwd zijn, lijkt deze tammere manier van een relatie hebben alleen maar het idee te bevestigen dat spanningen, strijd, hartepijn en drama's betekent dat er dan sprake is van echte liefde.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#57 Bericht door Anna » zo feb 26, 2023 2:45 pm

26 februari

"It is a spiritual principle that we will continue to encounter others who will embody the opportunity for us to learn our most pressing lesson. When we learn to overcome the problem in ourselves, our 'teachers' will fade away."

Het is een spiritueel principe dat we anderen zullen blijven tegenkomen die ons de kans geven onze meest dringende les te leren. Wanneer we het probleem leren overwinnen in onszelf, zullen onze 'leraren' vervagen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#58 Bericht door Anna » ma feb 27, 2023 2:32 pm

27 februari

"When we stop our half of the battle, the battle is over."

Als we onze helft van de strijd staken, is de strijd voorbij.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#59 Bericht door Anna » di feb 28, 2023 1:10 pm

28 februari

"Boredom is the sensation that we women who love too much so often experience when we find ourselves with 'nice' men: no bells peal, no rockets explode, no stars fall from heaven. In the absence of excitement we feel antsy, irritable, and awkward, a generally uncomfortable state that is covered by the label boredom. Our skills at relating are honed for challenge, not for simply enjoying a man's company. There is more discomfort in the presence of steady, dependable, cheerful, stable fellows than there ever is with men who are unresponsive, emotionally distant, unavailable, or uninterested."

Verveling is het gevoel dat wij vrouwen die te zeer liefhebben zo vaak ervaren als we met een 'aardige' man zijn; geen klokkengelui, geen spetterend vuurwerk, geen sterren die uit de hemel vallen. In de afwezigheid van opwinding voelen we ons ongedurig, prikkelbaar en ongemakkelijk, een in het algemeen onaangename staat van zijn die wordt aangeduid met de term verveling. Onze relatievaardigheden zijn aangescherpt voor uitdagingen, niet om gewoon te genieten van het gezelschap van een man. Er is meer ongemak in het samenzijn met een stabiele, betrouwbare, blijmoedige, evenwichtige kameraad, dan er ooit is met mannen die onverschillig, afwezig, emotioneel afstandelijk, niet beschikbaar of ongeïnteresseerd zijn.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#60 Bericht door Anna » wo mar 01, 2023 3:22 pm

29 februari

"Remember, most addicts, whatever their addiction, do not recover. Most eventually die of their addiction.
Try to take your relationship addiction as seriously as you would cancer. Become willing to go to any length to recover."

Onthoud dat de meeste verslaafden, wat hun verslaving ook is, niet herstellen. De meesten sterven uiteindelijk aan hun verslaving.
Probeer je relatieverslaving net zo serieus te nemen als je zou doen wanneer je kanker had. Wees bereid alles te doen om te kunnen herstellen.


1 maart

"When we accept what we cannot change, and change what we can, we create for ourselves a climate of healing."

Als we accepteren wat we niet kunnen veranderen, en veranderen wat we wel kunnen veranderen, creëren we voor onszelf een klimaat waarin we kunnen helen.

Plaats reactie