Daily Meditations for Women Who Love Too Much

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#61 Bericht door Anna » do mar 02, 2023 3:08 pm

2 maart

"To stop loving too much, you must lay aside your fantasy of being the one who will make all the difference in this man's life. That's your need, and it's not a healthy one."

Om te stoppen met te zeer liefhebben moet je je fantasie opzij zetten dat jij degene bent die het verschil zal maken in het leven van deze man. Dat is jouw behoefte, en het is geen gezonde behoefte.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#62 Bericht door Anna » vr mar 03, 2023 1:20 pm

3 maart

"Sex is one of the tools we who love too much use for manipulating or changing our partners. We behave seductively to get our own way, and we feel great when it works and bad when it doesn't. Failing to get what we want usually causes us to try even harder.

We often find it very exciting to be involved in the power struggles inherent in our attempts to manipulate the men in our lives. We confuse anxiety, fear, and pain with love and sexual excitement. We call the sensation of having a knot in the stomach 'love'."


Seks is een van de gereedschappen die wij vrouwen die te zeer liefhebben gebruiken om onze partners te manipuleren of te veranderen. We gedragen ons verleidelijk om onze zin te krijgen, en voelen ons geweldig als het werkt en ellendig als het niet werkt. Als we niet krijgen wat we willen, gaan we meestal zelfs nog meer ons best doen.

We vinden het vaak heel opwindend om verwikkeld te zijn in de machtsstrijd die inherent is aan onze pogingen om de man in ons leven te manipuleren. We verwarren spanning, angst en pijn met liefde en seksuele opwinding. We noemen het gevoel van een knoop in je maag 'liefde'.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#63 Bericht door Anna » za mar 04, 2023 1:57 pm

4 maart

"Never make threats you're not prepared to carry out. In fact, never make threats at all."

Uit nooit dreigementen die je niet werkelijk wilt uitvoeren. Beter is het om helemaal geen dreigementen te uiten.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#64 Bericht door Anna » zo mar 05, 2023 3:28 pm

5 maart

"Many of us have been taught that good sex means real love, and that, conversely, sex couldn't be really satisfying and fulfilling if the relationship as a whole were not right for us. Nothing could be farther from the truth for women who love too much. Because of the dynamics operating at every level of our interactions with men, including the sexual level, a difficult or impossible relationship may actually contribute to sex being exciting, passionate and compelling."

Velen van ons hebben geleerd dat goede seks echte liefde betekent, en dat, omgekeerd, seks niet echt bevredigend en vervullend kan zijn als de relatie als geheel niet goed voor ons is. Niets is verder van de waarheid voor vrouwen die te zeer liefhebben. Door de dynamiek die werkzaam is op ieder niveau van onze interactie met mannen, inclusief het seksuele niveau, kan een moeilijke of onmogelijke relatie er juist aan bijdragen dat de seks zeer opwindend, vol passie en onweerstaanbaar is.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#65 Bericht door Anna » ma mar 06, 2023 1:37 pm

6 maart

"When we feel responsible for another's behavior and we cannot bear our guilt and anguish, we need help in managing our own uncomfortable feelings, not help in managing that other person's life."

Wanneer we ons verantwoordelijk voelen voor het gedrag van een ander en we de schuldgevoelens en de angst die we erbij ervaren niet meer kunnen verdragen, hebben we hulp nodig bij het beheren van onze eigen ongemakkelijke gevoelens, niet bij het beheren van het leven van die ander.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#66 Bericht door Anna » di mar 07, 2023 3:17 pm

7 maart

"We may be hard pressed to explain to family and friends how someone who is not particularly admirable or even very likable can nevertheless arouse in us a thrill of anticipation and an intensity of longing never matched by what we feel for someone kinder or more presentable. It is difficult to articulate that we are enchanted by the dream of calling forth all the positive attributes - the love, caring, devotion, integrity, and nobility - we are sure are lying dormant in our lover, waiting to blossom in the warmth of our love.
How can we explain that it isn't the person he is that we find so attractive, but the person we're convinced we can help him become? How can we admit to ourselves or others that we're in love with someone who doesn't yet exist, and enchanted with our power to make him appear?"

Het zal moeilijk voor ons zijn om aan familie en vrienden uit te leggen hoe iemand die helemaal niet zo bewonderenswaardig of zelfs niet eens aardig is, desondanks bij ons een hoopvol enthousiasme en intens verlangen kan opwekken, die niet in verhouding staan tot wat we voelen bij een vriendelijker iemand of iemand met een prettiger voorkomen. Het is moeilijk onder woorden te brengen dat we betoverd zijn door de droom om alle positieve eigenschappen bij hem op te roepen - de liefde, zorgzaamheid, toewijding, integriteit en edelmoedigheid - waarvan we zeker zijn dat die in onze geliefde 'sluimerend' aanwezig zijn, wachtend om tot bloei te komen door de warmte van onze liefde.
Hoe kunnen we uitleggen dat het niet de persoon is die hij is die we zo aantrekkelijk vinden, maar de persoon waarvan we overtuigd zijn dat hij met onze hulp kan worden? Hoe kunnen we toegeven aan onszelf of anderen dat we verliefd zijn op iemand die nog niet bestaat, en in de ban zijn van onze kracht om hem te laten verschijnen?

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#67 Bericht door Anna » wo mar 08, 2023 2:05 pm

8 maart

"The best rule of thumb for dealing with people whose lives are unmanageable is to scrupulously avoid doing anything for them that they could do for themselves if they chose."

De beste vuistregel voor het omgaan met mensen waarvan het leven onbeheersbaar is geworden, is om echt helemaal niets voor hen te doen wat zij ook zelf zouden kunnen doen als zij daarvoor zouden kiezen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#68 Bericht door Anna » do mar 09, 2023 12:48 pm

9 maart

"Women who love too much often tell themselves the man with whom they are involved has never really been loved before, not by his parents, nor by his previous wives or girlfriends. We see him as damaged and readily take on the task of making up for all that was missing in his life long before we ever met him. We take his emotional unavailability, his anger or depression or cruelty or indifference or violence or dishonesty or addiction, for signs that he has not been loved enough. We pit our love against his faults, his failings, even his pathology. We are determined to save him through the power of our love."

Vrouwen die te zeer liefhebben zeggen vaak tegen zichzelf over de man met wie zij iets hebben dat er nooit echt van hem gehouden is, niet door zijn ouders, noch door zijn vorige vrouwen en vriendinnen. We zien hem als beschadigd en nemen bereidwillig de taak op ons om alles wat hij in zijn leven gemist heeft, lang voordat we hem leerden kennen, goed te maken. We nemen zijn emotionele onbereikbaarheid, zijn woede of depressie of wreedheid of onverschilligheid of gewelddadigheid of oneerlijkheid of verslaving, als teken dat er niet genoeg van hem gehouden is. We stellen onze liefde tegenover zijn fouten, zijn tekortkomingen, en zelfs tegenover zijn zieke gedrag. We zijn vastbesloten hem te redden met de kracht van onze liefde.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#69 Bericht door Anna » vr mar 10, 2023 3:11 pm

10 maart

"It's never too late to heal ourselves and our relationships, even with people who are no longer alive. People's souls endure, just as ours do, and respond to our changes of heart."

Het is nooit te laat om onszelf en onze relaties met anderen te helen, zelfs met mensen die niet meer in leven zijn. De ziel van deze mensen leeft voort, net als die van ons, en reageert op de veranderingen in ons hart.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#70 Bericht door Anna » za mar 11, 2023 2:05 pm

11 maart

"All each of us really knows about parenting is what we experienced as children with our own parents … and what some of us learned from them was more about what not to do than about how to parent well.
We need to appreciate everything, positive and negative, we've received from our parents because all of it has in some way contributed to our own conscious efforts at this difficult business of loving."

Alles wat ieder van ons weet over opvoeden is wat we als kind ervaren hebben met onze eigen ouders … en wat sommigen van ons van hen geleerd hebben was meer wat we niet moeten doen dan wat goed opvoeden is.
We moeten alles waarderen, zowel positief als negatief, wat we van onze ouders gekregen hebben, omdat alles wat we gekregen hebben op de een of andere manier heeft bijgedragen aan onze eigen bewuste inspanningen op dit moeilijke gebied van wat liefde is.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#71 Bericht door Anna » zo mar 12, 2023 3:30 pm

12 maart

"What is most hidden in us is also what is most universal. Everyone has secrets that need to be uncovered and healed, and as we face our own, we help create a climate in which others can do the same. As we work on our own healing, we help bring about healing in the world."

Wat het meest verborgen in ons is, is ook het meest universeel. Iedereen heeft geheimen die ontdekt en geheeld moeten worden, en als we die van onszelf onder ogen zien, helpen we een klimaat te creëren waarin anderen hetzelfde kunnen doen. Als we aan onze eigen heling werken, helpen we heling in de wereld te bewerkstelligen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#72 Bericht door Anna » ma mar 13, 2023 2:32 pm

13 maart

"Information alone, no matter how alarming, is simply not enough to stop any kind of addiction."

Informatie alleen, hoe alarmerend ook, is simpelweg niet genoeg om wat voor verslaving dan ook te stoppen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#73 Bericht door Anna » di mar 14, 2023 12:40 pm

14 maart

"Diseases of addiction, unlike other diseases, lay siege to every dimension of the person afflicted: the emotional and spiritual as well as the physical. With the relationship-addicted woman, it isn't just her love relationship that is affected. Her interactions with friends, family members, coworkers, and children all suffer from her obsession with a man. Her health is damaged from prolonged stress, and her contact with her own spiritual side is diminished."

Anders dan bij andere ziektes leggen verslavingsziektes beslag op ieder gebied van de persoon die erdoor is aangedaan: zowel het emotionele en spirituele als het fysieke. Bij de relatieverslaafde vrouw is het niet alleen haar liefdesrelatie die erdoor wordt aangetast. Haar interactie met vrienden, familieleden, collega's en kinderen lijden allemaal onder haar obsessie met een man. Haar gezondheid wordt aangetast door de voortdurende stress, en het contact met haar eigen spiritualiteit gaat erdoor achteruit.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#74 Bericht door Anna » wo mar 15, 2023 1:16 pm

15 maart

"Try too hard to help a man and you'll find yourself playing 'controlling mother' to his 'naughty child'."

Doe veel moeite om een man te helpen en je zult merken dat je de rol speelt van 'controlerende moeder' van een 'stout kind'.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#75 Bericht door Anna » do mar 16, 2023 1:45 pm

16 maart

"Very few of us who love too much have a conviction, at the core of our being, that we deserved to love and be loved simply because we exist. We believe instead that we harbor terrible faults or flaws and that we must do good works in order to make up for this. We live with guilt that we have these shortcomings and in terror of being found out. We work very, very hard at trying to appear to be good because we don't believe we are."

Weinigen van ons die te zeer liefhebben hebben in de kern van ons wezen de overtuiging dat we het verdienen lief te hebben en dat er van ons gehouden wordt gewoon omdat we bestaan. In plaats daarvan geloven we dat er van alles mis is met ons en dat we niet goed genoeg zijn, en dat we goede daden moeten doen om dat goed te maken. We leven met een schuldgevoel dat we deze tekortkomingen hebben en zijn bang dat iemand die zal ontdekken. We doen heel erg ons best om als goed mens over te komen omdat we niet geloven dat we dat zijn.

Plaats reactie