Daily Meditations for Women Who Love Too Much

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#76 Bericht door Anna » vr mar 17, 2023 1:26 pm

17 maart

"In relationship addiction, an underlying fear of closeness coexists with an even greater fear of abandonment."

Bij relatieverslaving is er een onderliggende angst voor intimiteit naast een nog grotere angst voor verlating.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#77 Bericht door Anna » za mar 18, 2023 11:54 am

18 maart

"Many women who love too much also eat too much or spend too much. Addictions aren't discrete entities; they overlap in their physical and emotional roots. In fact, recovery from one addiction may actually cause another addiction to accelerate.
Fortunately, the same steps for recovery apply equally well to all addictions."

Veel relatieverslaafde vrouwen eten ook te veel of geven te veel geld uit. Verslavingen zijn geen afzonderlijke entiteiten; ze overlappen in hun fysieke en emotionele wortels. En in feite zorgt herstel van de ene verslaving er vaak voor dat een andere verslaving sterker naar voren treedt.
Gelukkig werken dezelfde stappen voor herstel even goed bij alle soorten verslaving.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#78 Bericht door Anna » zo mar 19, 2023 3:13 pm

19 maart

"Women who come from violent homes tend to choose violent partners; women who grew up with alcoholism tend to choose chemically dependent partners; and so on. One dynamic always present in relationship addiction is the unconscious drive to re-create the struggle from the past, and this time, to win."

Vrouwen die zijn opgegroeid in een gewelddadig gezin hebben de neiging een gewelddadige partner te kiezen; vrouwen die zijn opgegroeid in een gezin met alcoholisme hebben de neiging partners te kiezen die afhankelijk zijn van een of ander middel; enzovoorts. Een dynamiek die altijd aanwezig is bij relatieverslaving is de onbewuste drang om de strijd van vroeger opnieuw te creëren, en deze keer te winnen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#79 Bericht door Anna » ma mar 20, 2023 2:47 pm

20 maart

"A will of iron operating in interpersonal relationships can be concealed by alternately assuming the roles of helper and victim."

Een ijzeren wil die opereert in interpersoonlijke relaties kan gemaskeerd worden door het afwisselend op zich nemen van de rol van helper en slachtoffer.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#80 Bericht door Anna » di mar 21, 2023 12:34 pm

21 maart

"Until we understand to the core of our being that one man or another will never be the answer to our difficulties, we are prisoners of our own patterns of addictive relating."

Totdat we in het diepst van ons wezen begrijpen dat welke man dan ook nooit het antwoord kan zijn op onze problemen, zullen we de gevangene zijn van onze relatieverslavingspatronen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#81 Bericht door Anna » wo mar 22, 2023 1:22 pm

22 maart

"Every woman who loves too much can stop her obsessive behavior for a while, but permanent control through self-will is a deadly illusion: true recovery comes only after surrender."

Iedere vrouw die te zeer liefheeft kan wel voor een tijdje stoppen met haar obsessieve gedrag, maar blijvende controle door zelfbeheersing is een dodelijke illusie; echt herstel komt pas na overgave.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#82 Bericht door Anna » do mar 23, 2023 1:21 pm

23 maart

"There are no accidents regarding those to whom we have compulsory attachments - our fathers, our mothers, and all the rest.

The difficulties our parents and other family members may embody for us are gifts from our souls to our personalities. Through the friction generated in these inescapable relationships, many of our deepest character defects are eventually worn away."

Er zijn geen toevalligheden wat diegenen betreft met wie we op een onvrijwillige manier verbonden zijn - onze vaders, onze moeders, en alle anderen.

De moeilijkheden die onze ouders en andere familieleden voor ons vertegenwoordigen zijn geschenken van onze ziel aan onze persoonlijkheid. Door de frictie die wordt gegenereerd in dit soort onontkoombare relaties, slijten veel van onze grootste karaktergebreken uiteindelijk weg.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#83 Bericht door Anna » vr mar 24, 2023 1:46 pm

24 maart

"We must give up the role that has served us long and in some ways well - the role of victim, martyr, rescuer, or self-righteous avenger - or perhaps all of these in turn."

We moeten afstand doen van de rol die ons lang en op bepaalde manieren ook goed heeft gediend - de rol van slachtoffer, martelaar, redder, of eigengerechtige wraaknemer - of misschien wel al deze rollen op hun beurt.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#84 Bericht door Anna » zo mar 26, 2023 12:17 am

25 maart

"There is an old joke about a nearsighted man who has lost his keys late at night and is looking for them by the light of a streetlamp. Another person comes along and offers to help him look, but asks him, 'Are you sure this is where you lost them?' He answers, 'No, but this is where the light is.'
Are you, like the man in the story, searching for what is missing in your life not where there is some hope of finding it, but where, because you are a woman who loves too much, it is easiest to look?"

Er is een oude mop over een bijziende man die 's avonds laat zijn sleutels is verloren en nu aan het zoeken is bij het licht van een straatlantaarn. Een andere persoon komt langs en biedt aan te helpen zoeken, maar vraagt: 'weet je zeker dat dit is waar je ze verloren hebt?' Hij antwoord: 'nee, maar dit is waar het licht is'.
Ben jij, net als deze man in dit verhaal, aan het zoeken naar wat er in je leven ontbreekt, niet op de plaats waar je dat ook zou kunnen vinden, maar, omdat je een vrouw bent die te zeer liefheeft, waar het het gemakkelijkst is om te zoeken?

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#85 Bericht door Anna » zo mar 26, 2023 2:08 pm

26 maart

"No man will ever be the 'right' one until we heal that in ourselves which has been attracted to a battle of wills, has needed to win or to lose, and then has pointed the finger of blame at another for our troubles."

Geen man zal ooit de 'goede' zijn zolang we niet datgene in onszelf helen wat zich aangetrokken voelt tot machtsstrijd, wat het nodig heeft om te winnen of te verliezen, en dan de beschuldigende vinger naar een ander te wijzen voor onze problemen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#86 Bericht door Anna » ma mar 27, 2023 3:41 pm

27 maart

"What an irony it is that some of us want to travel backward and forward in time and from one end of the globe to the other, searching for enlightenment, when our soul's work is always right in front of us."

Wat een ironie is het dat sommigen van ons heen en weer willen reizen in de tijd en van het ene uiteinde van de aardbol naar het andere, op zoek naar verlichting, terwijl het werk van onze ziel altijd recht voor ons ligt.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#87 Bericht door Anna » di mar 28, 2023 12:10 pm

28 maart

"Nothing is meant to stay the same. If we don't progress, we decline."

Niets is bedoeld om hetzelfde te blijven. Als we niet vooruit gaan, gaan we achteruit.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#88 Bericht door Anna » wo mar 29, 2023 2:44 pm

29 maart

"When an emotionally painful event occurs and we tell ourselves it is our fault, we are actually saying that we have control of it: If we change, the pain will stop. This dynamic is behind much of the self-blame in women who love too much. By blaming ourselves, we hold on to the hope that we will be able to figure out what we are doing wrong and then correct it, thereby controlling the situation and stopping the pain.
Our task is to face the situation, accept that it is painful, let go of our illusion of control, and ask for support and guidance from a Higher Will."

Wanneer er een emotioneel pijnlijke gebeurtenis plaatsvindt en we tegen onszelf zeggen dat het onze schuld is, zeggen we eigenlijk tegen onszelf dat we er controle over hebben: als we veranderen, zal de pijn stoppen. Dit is de dynamiek achter veel van de zelfbeschuldiging bij vrouwen die te zeer liefhebben. Door onszelf de schuld te geven houden we vast aan de hoop dat we in staat zullen zijn om erachter te komen wat we verkeerd doen en het dan kunnen corrigeren, en daarmee controle te krijgen over de situatie en de pijn te stoppen.
Onze taak is de situatie onder ogen te zien, accepteren dat het pijn doet, onze illusie van controle los te laten, en vragen om steun en leiding van een Hogere Wil.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#89 Bericht door Anna » do mar 30, 2023 1:10 pm

30 maart

"We do not enter into significant relationships by accident. We are inexorably drawn to the partners with whom we have the opportunity to learn our most pressing personal and interpersonal lessons. Acknowledging that we are not victims of, but rather volunteers for, the challenges with which love presents us can accelerate our learning those lessons."

We gaan niet per ongeluk dit soort veelbetekenende relaties aan. We worden onverbiddelijk aangetrokken tot partners waarmee we de gelegenheid hebben die lessen te leren die we het meest nodig hebben, persoonlijk en relationeel. Erkennen dat we geen slachtoffer zijn, maar eerder vrijwilliger voor deze uitdagingen waarmee de liefde zich aan ons presenteert, kan ons leerproces versnellen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#90 Bericht door Anna » vr mar 31, 2023 1:43 pm

31 maart

"As we move toward recovery from loving too much, no step we take is really small, because each one changes the direction of our lives."

Als we bezig zijn met het herstelproces van te zeer liefhebben, is geen enkele stap die we doen echt klein, omdat iedere stap de richting van ons leven verandert.

Plaats reactie